Триста деветдесет и второ заседание


ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________


ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 9 юли 2008 г.

Открито в 9,00 ч.


Председателствали: заместник-председателят Любен Корнезов


Секретари: Метин Сюлейманов и Станчо Тодоров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (звъни): Имаме необходимия кворум.

Откривам днешното пленарно заседание Триста деветдесет и второ заседание.

Уважаеми народни представители, на Председателския съвет се уточнихме седмичната ни програма да бъде следната:

1. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г., продължение.

2. Законопроект за ратифициране Триста деветдесет и второ заседание на Протокола за изменение и допълнение на Спогодбата меж правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци Триста деветдесет и второ заседание на доходите. Вносител – Министерският съвет.

3. Законопроект за ратифициране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007-2013) меж Република България и Европейската инвестиционна банка Триста деветдесет и второ заседание. Вносител – Министерският съвет.

4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет на първо четене на 06.06.2008 г.

5. Първо четене на Законопроекта за публичност на лобизма с вносители Любен Дилов Триста деветдесет и второ заседание и Ася Михайлова и Законопроекта за публичност на лобистката дейност с вносители Бойко Великов и група народни представители.

6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството Триста деветдесет и второ заседание. Вносител – Министерският съвет.

7. Проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките меж Република България и Международната банка за Триста деветдесет и второ заседание възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет.

8. Проект за Решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за заем меж Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект „Изграждане на нови контейнерни Триста деветдесет и второ заседание терминали в пристанища Варна и Бургас”. Вносител – Министерският съвет.

9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител – Министерският съвет.

10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение Триста деветдесет и второ заседание на Закона за независимия денег одит.

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението меж правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит Триста деветдесет и второ заседание на природен газ през територията на Република България. Вносител – Министерският съвет.

12. Първо четене на Законопроекта за инспектиране по труда. Вносител – Министерският съвет.

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона Триста деветдесет и второ заседание за обществените поръчки с вносители Мария Капон и Елеонора Николова; Бойко Великов и група народни представители; Диана Хитова и група народни представители и Министерският съвет.

14. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение Триста деветдесет и второ заседание на Закона за концесиите.

15. Парламентарен контрол.

Моля, гласувайте този проект за програма за периода от 9 до 11 юли 2008 г.

Гласували 200 народни представители: за 186, против 13, въздържал се 1.

Програмата е приета.

Уважаеми народни представители, на Председателския Триста деветдесет и второ заседание съвет единогласно се прие след гласуването и на другите предложения за включване като точки в дневния ред да преминем към гласувания. Това е отразено и в програмата.

Ще започнем с гласуване на Триста деветдесет и второ заседание второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. След това ще преминем към гласуване на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение Триста деветдесет и второ заседание на Закона за лова и опазване на дивеча, следва второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно создание и първо четене на Законопроекта Триста деветдесет и второ заседание за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.

Разбира се, има и други предложения. (Шум и высказывания в залата.)

Госпожо Капон, процедурата се прави обычно след приемането на програмата Триста деветдесет и второ заседание. Нека да приемем програмата и тогава ще Ви дам думата.

Има предложение от народния представител Владимир Кузов за включване в дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Государь Триста деветдесет и второ заседание Кузов, заповядайте, за да мотивирате своето предложение.

ВЛАДИМИР КУЗОВ (независим): Благодаря Ви, государь председател.

Аз смятам, че моето предложение е мотивирано от госпожа Меглена Кунева, която е еврокомисар по защита на Триста деветдесет и второ заседание потребителите. То касае това, че държавите членки гарантират, че сметките се изготвят от енергоразпределителните предприятия, операторите на разпределителна мрежа и дружества за търговия с енергия на дребно въз база на Триста деветдесет и второ заседание реалното енергийно потребление и информацията е представена по ясен и разбираем начин. Това е чл. 13, ал. 2.

Уважаеми колеги, не е нужно да ви напомням – всички сте очевидцы на изявлението на госпожа Меглена Кунева, българският Триста деветдесет и второ заседание еврокомисар по защита на потребителя, която нееднократно и не само в българските медии, а и в европейските, е казвала, че не могат енергоразпределителните предприятия да изготвят сметки на три месеца, да ги изготвят Триста деветдесет и второ заседание по някакви прогнозни резултати, каквито и да са те, независимо дали са съпоставени с някакви минали периоди либо бъдещи такива.

Уважаеми колеги, затова се обръщам към вас, като към отговорни народни представители Триста деветдесет и второ заседание, защитавайки на първо място членството на България в Европейския съюз и, на второ място, энтузиазма на потребителя... (Силен шум в залата.) Виждам колко сте развълнувани затова, че защитавате энтузиазма на потребителя Триста деветдесет и второ заседание.

На трето място, няма да бламирате и българския еврокомисар. (Шум в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишь!

Государь Кузов, продължете.

ВЛАДИМИР КУЗОВ: Не знам дали да продължа либо да не продължа Триста деветдесет и второ заседание.

С две думи, уважаеми колеги, хубаво би лупило да подкрепим госпожа Меглена Кунева и да влезе тази точка в дневния ред, с което да се постави край на тримесечния отчет по Триста деветдесет и второ заседание прогнозни резултати. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За информация на народните представители ще кажа, че по същата материя има внесени още три законопроекта – на государь Кузов и Минчо Христов, на народния Триста деветдесет и второ заседание представител Румен Ангелов и на народния представител Красимир Каракачанов. Ако се приеме предложението на народния представител Владимир Кузов по силата на нашия правилник и другите законопроекти ще бъдат включени като точка в дневния ред Триста деветдесет и второ заседание.

И така, да гласуваме предложението на народния представител Владимир Кузов относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Моля, гласувайте.

Гласували 172 народни представители: за 45, против 54, въздържали се 73.

Предложението на Триста деветдесет и второ заседание народния представител Владимир Кузов не се приема.

Государь Кузов, желаете думата за процедура ли?

ВЛАДИМИР КУЗОВ (независим, встрани от микрофоните): Моля да дадете резултата от гласуването по парламентарни групи, за да се ориентирам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Триста деветдесет и второ заседание ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, дайте резултатите по групи.

Государь Кузов, желаете ли процедура либо не?


ВЛАДИМИР КУЗОВ (независим): Желая, но исках да се ориентирам, государь председател, а с това да ориентирам евентуално Триста деветдесет и второ заседание и медиите да се разбере кой стои зад энтузиазма на потребителя, кой действително признава членството на България в Европейския съюз, тъй като, доколкото ми е понятно, ако някой може да ме обори Триста деветдесет и второ заседание, нека го стори – евродирективите имат някакъв вид задължителен нрав. Госпожо Антонова, нали, прав съм? А, тя не знае. Добре. Всъщност, уважаеми колеги, нека да не бламираме госпожа Кунева и Европейската Триста деветдесет и второ заседание комисия. Това е моята громадна молба, независимо от може би някакви икономически интереси, които се преследват. Много ви моля – интересът на българския потребител на електроенергия, които сме всички ние, нека бъде поставен на преден план Триста деветдесет и второ заседание.

Затова отново ви приканвам – да влезе моят законопроект, който е от една година, и на колегите от Български народен съюз, който е може би от една седмица, возможно и той е в Триста деветдесет и второ заседание този дух. Ако искате и вие направете някакво предложение, за да можем заедно със съвместни усилия да защитим энтузиазма на България, на еврочленството на България, на госпожа Кунева, на българския потребител Триста деветдесет и второ заседание на електроенергия.

Моля за прегласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Владимир Кузов.

Гласували 170 народни представители: за 62, против 50, въздържали се 58.

Предложението на народния представител Владимир Триста деветдесет и второ заседание Кузов и този път не се приема.

Госпожо Капон, заповядайте за процедура.

МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, государь председател.

Уважаеми колеги, днес е може би последният ден в тази седмица на наш колега тук Триста деветдесет и второ заседание, в тази зала. Тъжно е когато в политиката и от нея си тръгват идеалистите. Джентълмени като Филип Димитров си тръгват мъдро, тихо и с вдигната глава. Днес и тази седмица Филип си Триста деветдесет и второ заседание тръгва от парламента. Вярвам, че няма да ни остави сами в трудни моменти, както през многото години го е доказвал, защото той знае, че не е лесно да не се Триста деветдесет и второ заседание продадеш, да не се поддадеш и да не обслужваш чужди интереси. Не винаги беше разбран, но той успя и даде пример за нас, младите, че всяка възможност трябва да бъде използвана, за Триста деветдесет и второ заседание да се преборим в политиката и да работим напред.

Първият премиер на демокрацията в България с малко, но завинаги остана в нас с вярата, че има шанс за промяна. И за Триста деветдесет и второ заседание него – за този шанс, трябва да се борим, за да не кажем някога: „Ибо сме живели!”

Затова ви моля, като човек представляваш младата генерация в политиката, да го аплодираме от тази зала. Благодаря, Филип Триста деветдесет и второ заседание! (Ръкопляскания.)

Благодаря Ви, государь председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да преминем към следващите предложения, уважаеми народни представители.

Има предложение от народния представител Яне Янев за включване в дневния ред на проект за Решение за Триста деветдесет и второ заседание създаване на Временна парламентарна комисия за цялостна проверка на дейността на Държавен фонд „Земеделие”.

Государь Янев, заповядайте да аргументирате Вашето предложение.

ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми государь председател, уважаеми колеги Триста деветдесет и второ заседание! Неоднократно след 2006 г. от името на 50 народни представители от опозицията внасям това мое предложение за цялостна проверка на дейността на Държавен фонд „Земеделие” и САПАРД.

Аргументите са много. По настояване на председателя Триста деветдесет и второ заседание Пирински бяха проведени две заседания на Комисията по земеделието и пылайте и на Комисията по европейска политика, по-скоро на една от подкомисиите, но резултатите не са такива, каквито бихме вожделели, и отново има две Триста деветдесет и второ заседание мерки, както понимаете, спрени по САПАРД.

Аз считам, че ако тази анкетна парламентарна комисия не се състои и не се осъществи реален парламентарен контрол, има громадна опасност да бъдат спрени Триста деветдесет и второ заседание и останалите мерки по САПАРД, а конкретно мерките по публичните средства за общините, мерките за залесяване и мерките за агроекология. А това може да повлече и цялата Разплащателна агенция, може да повлече Триста деветдесет и второ заседание и „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”. Затова още веднъж предлагам това мое предложение да влезе в дневния ред за тази пленарна седмица. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, поставям Триста деветдесет и второ заседание на гласуване предложението на народния представител Яне Янев.

Гласували 158 народни представители: за 47, против 59, въздържали се 52.

Предложението на народния представител Яне Янев не се приема.

Уважаеми народни представители, има предложение от народния представител Борислав Триста деветдесет и второ заседание Ралчев за включване в дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от народния представител Пламен Панайотов. По същата материя, както ви Триста деветдесет и второ заседание е понятно, има и внесен законопроект на народния представител Маргарита Кънева.

Государь Ралчев го няма.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев.

Гласували 160 народни представители: за 50, против 43, въздържали се 67.

Предложението на Триста деветдесет и второ заседание народния представител Борислав Ралчев не се приема.

Следващото предложение, направено от народния представител Павел Шопов, е за включване в дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси Триста деветдесет и второ заседание на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове с вносител народният представител Свободен Сидеров и група народни представители.

Государь Шопов, заповядайте.


ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Благодаря, государь Корнезов.

Колеги, ако забелязвате Триста деветдесет и второ заседание, всяка седмица по чл. 40, ал. 3 от „Атака” правим това предложение. Днес особено настоятелно предоставяме на вниманието ви този законопроект – да бъде вкаран в дневния ред, защото може би днес е последният момент (другата и Триста деветдесет и второ заседание по-другата седмица може би също ще има шанс) - в момента се подготвя държавният бюджет за 2009 г. Ако не бъдат предвидени необходимите суми в бюджета, дори и да приемем закона след Триста деветдесет и второ заседание ваканцията, той няма да бъде осигурен финансово и няма да може да произведе своя ефект. Мисля, че сега е последният момент да го сторим, още повече, че има компилиран готов законопроект на базата Триста деветдесет и второ заседание на два внесени законопроекта – от „Атака” и от БСП. Получи се сносен законопроект за второ четене, който урежда въпросите на повече от 300-400 хил. български граждани, имащи лихвочисла. Техният въпрос може да бъде решен Триста деветдесет и второ заседание с бързо гласуване на този законопроект. Текстовете не са много – 10-12 текста, които не са спорни. Това може да стане за коротко време, без да натоварваме и без това напрегнатата Триста деветдесет и второ заседание програма до края на тази сесия.

Веднъж практически бяхме стигнали до решението законопроектът да бъде внесен, защото в него няма нищо политическо. Въпросът опира до 300-400 хил. български граждани, които сигурно и вас ви питат кога Триста деветдесет и второ заседание ще влезе законопроектът за лихвочислата и кога ще бъде решен техният заморочек. Затова ви приканвам още веднъж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Павел Шопов Триста деветдесет и второ заседание.

Моля, гласувайте.

Гласували 156 народни представители: за 44, против 55, въздържали се 57.

Предложението на народния представител Павел Шопов не се приема.

Следващото предложение е направено от народния представител Асен Агов за включване в дневния ред на Триста деветдесет и второ заседание проект за решение относно изменение на чл. 17, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и създаване на нова ал. 4 (с вносител Иван Костов).

Искам да информирам народните представители Триста деветдесет и второ заседание, че по правилника има внесени още девет проекта за решение с вносители Иван Костов, Минчо Христов, Стела Банкова, Яни Янев, Пламен Моллов, Олимпи Кътев, Четин Казак, Мария Капон, Надя Антонова, Димитър Абаджиев и Триста деветдесет и второ заседание още едно предложение на Мария Капон.

Государь Агов, имате думата.

АСЕН АГОВ (ДСБ): Благодаря, государь председател.

Радвам се, че Вие водите това заседание, защото возможно паметта Ви ще подскаже, че в Тридесет Триста деветдесет и второ заседание и осмото Народно събрание, когато България получи статут на преговаряща страна като кандидат-член, беше създаден Съвет по европейските въпроси. Ако си спомняте добре, государь председателю, това беше предвестникът на Комисията Триста деветдесет и второ заседание по европейските въпроси. Спомням си много добре един Председателски съвет, на който Вие реагирахте изключително положително на обстоятелството, че в този съвет има паритетен принцип на всички представители на парламентарните групи – по Триста деветдесет и второ заседание двама души от всяка парламентарна група.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, беше точно така.

АСЕН АГОВ: Вие потвърждавате, государь председател, тоест имало е такава практика в българския парламент. Тогава инициаторите, сред които бях Триста деветдесет и второ заседание и аз, смятахме, че опозицията трябва да има равен голос при решаването на такъв стратегически и далеч отиващ заморочек като европейското членство на България. Тогава това беше прието и съветът действаше по идеален начин Триста деветдесет и второ заседание. В Тридесет и деветото Народно събрание паритетният принцип по европейските въпроси беше изоставен. След това изоставянето беше потвърдено от Четиридесетото Народно събрание.

Излишно е сега, государь председателю, да мотивирам предложението на група народни Триста деветдесет и второ заседание представители от Демократи за силна България – да се състави Комисията за контрол на средствата, пристигащи от Европейския съюз. Отворете днешните вестници и ще видите достатъчно данни – 572 проекта спрени по програма Триста деветдесет и второ заседание САПАРД. Вземам произволно число от заглавията на вестниците днес. Ако разгърнете повечето вестници и ако чуете тазсутрешните емисии на радиостанциите либо на телевизиите, ще видите, че непрекъснато се гласи на тази Триста деветдесет и второ заседание тема. Ние нямаме контрол. Този парламент няма контрол върху изразходването на средствата. Правителството е оставило суверенния контрол върху изразходването на тези средства в ръцете на ОЛАФ и на Европейската комисия. Ние искаме Триста деветдесет и второ заседание да си върнем суверенитета на този контрол тук, в българския парламент.

Затова настояваме, а и това е четвъртият път, когато внасяме това предложение – размислете се и гласувайте в негова подкрепа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ Триста деветдесет и второ заседание: Поставям на гласуване предложението на народния представител Асен Агов.

Моля, гласувайте.

Както съобщих, ако предложението на народния представител Асен Агов бъде прието, то автоматично и другите девет проекта за решения ще бъдат включени Триста деветдесет и второ заседание като точка в дневния ред.

Гласували 174 народни представители: за 66, против 43, въздържали се 65.

Предложението на народния представител Асен Агов не се приема.

Заповядайте, государь Агов – возможно за процедура за прегласуване.

АСЕН АГОВ (ДСБ): Уважаеми Триста деветдесет и второ заседание народни представители, вижте числата на стената – 66 души са гласували „за”, 43 - „против”, а дори и „въздържалите се” са по-малко от онези, които са „за”. Това е достатъчно основание за размисъл. От Триста деветдесет и второ заседание какво се боим? От какво се страхуваме, ако контролираме тези средства в българския парламент, без да разчитаме на секирата на мнозинството?! Ние българи ли сме, какви сме?!

Ето защо ви Триста деветдесет и второ заседание призовавам, уважаеми народни представители – тези 65 души, които са се въздържали, разумеется въздържанието им е породено от размисъл, че на България е нужна такава комисия. На България! Не на българския парламент, не на опозицията. България трябва Триста деветдесет и второ заседание да излезе от тази пътека на провалено членство в Европейския съюз! И това може да стане с общите усилия на всички ни на паритетен принцип. Затова призовавам: онези от вас, онези 65 човека Триста деветдесет и второ заседание, които са готови да помогнат на България да излезе от тази дупка, да гласуват „за”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Асен Агов Триста деветдесет и второ заседание.

Моля, гласувайте.

Гласували 179 народни представители: за 73, против 70, въздържали се 36.

Предложението на народния представител Асен Агов не се приема.


Следващото предложение е на народния представител Атанас Атанасов за включване в дневния ред на Триста деветдесет и второ заседание проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия за парламентарно проучване относно финансирането на пътуване на представители на правителството през месец ноември 2007 г. до Монако.

Государь Атанасов, заповядайте.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви Триста деветдесет и второ заседание, государь председателю.

Уважаеми дами и господа, за пореден път внасям това предложение и ви моля да се съобразите с волята на 48 народни представители, които са направи подписката за това предложение. Става въпрос Триста деветдесет и второ заседание за следното: да бъде съставена парламентарна анкетна комисия, която да провери на какви разноски представители на правителството - трима министри, един заместник-министър, един председател на държавна агенция и цял антураж с тях Триста деветдесет и второ заседание през месец ноември миналата година пътуваха до Монако. Защото от тази парламентарна трибуна министър-председателят призна, че това пътуване не е лупило за сметка на държавния бюджет, което означава, че е лупило за Триста деветдесет и второ заседание сметка на частни интереси и би следвало ние по реда на парламентарния контрол да установим которые са тези частни интереси и дали няма конфликт на интереси в конкретния случай Триста деветдесет и второ заседание. Затова аз ви моля да подкрепите предложението това да стане точка от дневния ред. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов.

Гласували 150 народни представители: за 51, против Триста деветдесет и второ заседание 76, въздържали се 23.

Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.

За процедура – заповядайте, государь Атанасов.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, государь председателю.

Вземам думата да направя предложение за прегласуване.

Уважаеми колеги, принизяваме Триста деветдесет и второ заседание парламентарния контрол. Аз не искам да ви изнасям тук лекции, разбира се, но една от функциите на Народното събрание наред със законодателната дейност е осъществяване на парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Конкретно Триста деветдесет и второ заседание липсата либо слабият парламентарен контрол върху изпълнителната власт води до маса бесчинства, за които се прочухме не само в страната, да и в чужбина. Защото това не е единственият случай, в който парламентът Триста деветдесет и второ заседание неглижира такива сериозни въпроси като този за чия сметка представители на изпълнителната власт не само са пътували в този случай, а осъществяват и други деяния. За конкретния случай съществуват данни в публичното место Триста деветдесет и второ заседание за едно особено разпределение на функциите. Всеки от министрите, които бяха на този воаяж в Монако, впоследствие е извършил определени деяния, които са в разрез с интересите на държавата Триста деветдесет и второ заседание. И ние се дезинтересираме по този въпрос. В това пътуване беше бившият министър на отбраната Близнаков, защото впоследствие един военен имот се превърна в мотописта. В това пътуване беше заместник-министърът на финансите Триста деветдесет и второ заседание Кирил Ананиев, защото впоследствие, 20 деньки след това пътуване, 4 милиона от излишъка отидоха за тази федерация. В това пътуване беше и кметът на община Долна Митрополия, който получи безвъзмездно този имот от държавата и Триста деветдесет и второ заседание след това го даде на безценица, за да се превърне той в писта. Разбирате ли за какво става въпрос?

С тези поменяй и прехвърляния на имоти изпълнителната власт се прочу в този мандат Триста деветдесет и второ заседание. Затова според мен имаме пълното основание да поискаме разследване. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям отново на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов.

Гласували 147 народни представители: за 49, против Триста деветдесет и второ заседание 74, въздържали се 24.

И този път предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.

Седмото поред предложение е на народния представител Стела Банкова за включване в дневния ред на Законопроект за изменение и Триста деветдесет и второ заседание допълнение на Закона за политическите партии. Информирам ви, уважаеми народни представители, че по тази материя има още три законопроекта на народни представители -Йордан Величков, Станчо Тодоров и Йордан Бакалов и група Триста деветдесет и второ заседание народни представители.

Имате думата, госпожо Банкова.

СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, государь председател.

Уважаеми колеги, предлагам в седмичната програма да влезе Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. В началото Триста деветдесет и второ заседание на 2007 г. предложих държавата да спре да се субсидира партиите. С чувство на неудобство ще кажа, че миналата година всички политически сили в тази зала, без изключение, единогласно гласуваха и си удвоиха парите. Тази Триста деветдесет и второ заседание година партиите отново се обединиха в един циничен консенсус и поискаха държавната субсидия да се утрои.

Колеги, българските граждани са ни поставили тук за да защитаваме техните интереси, а Триста деветдесет и второ заседание не да насърчаваме партийното печалбарство. Унизително е да се наблюдава как държавата не може да осигури средства за лекарства и операции за болните български деца, няма пари за по-високи пенсии, а Триста деветдесет и второ заседание в същото време се изсипват десетки милиони за финансиране на партиите.

Питам ви, колеги, считате ли, че е морално държавата, всъщност гражданите, всички ние, да финансираме тези, които са се наредили на партийната Триста деветдесет и второ заседание хранилка? В закона има и вратичка, която позволява партиите да преотдават своите помещения за търговска дейност, за барчета, кафенета и магазини. Предлагам да затворим и тази вратичка.

Уважаеми колеги, това са разумните предложения Триста деветдесет и второ заседание, които правя в тази зала. Призовавам ви да ги допуснете за дебат. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Стела Банкова.

Гласували 121 народни представители: за 17, против 59, въздържали се 45.

Предложението Триста деветдесет и второ заседание не се приема.

Следващото предложение е на народния представител Минчо Христов за включване в дневния ред на Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Вносители са Триста деветдесет и второ заседание народните представители Минчо Христов и Стела Банкова.

Государь Христов, заповядайте да развиете Вашето предложение.

МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, предлагам в дневния ред на събранието да влезе Законопроект за изменение на Закона Триста деветдесет и второ заседание за гарантиране на влоговете. Понимаете, че в сегашния момент валутните влогове на българските граждани, които са горе-долу половината от общата сума на влоговете в банковата система, не са гарантирани. Защо ви казвам Триста деветдесет и второ заседание, че не са гарантирани? Защото в закона има една вратичка, приета от банковото лоби. В закона пише, че валутните депозити при фалит ще бъдат изплащани в левове, но – забележете! – не в левове от Триста деветдесет и второ заседание курса на деня на самото плащане, а в левове по курса в първоначалния ден на плащането на влоговете.

Казано по другому, ако не дай, Боже, сме очевидцы на някакъв банков срив, българските Триста деветдесет и второ заседание граждани ще получат обезценени левове, а не своите валутни депозити.

Искам да ви кажа и друго – няколко цифри. Брутният външен дълг на България към настоящия момент е над 46 миллиардов Триста деветдесет и второ заседание. долара, уважаеми колеги. Над 46 миллиардов. долара! Това е по официални данни на БНБ. Инфлацията е около 15 и над 15%. Паричната маса в воззвание е близо 8 миллиардов. лв. при условие, че когато започна Валутният борд, тя беше Триста деветдесет и второ заседание 780 милиона – над 10 пъти повышение. Всеки може да си направи сметка за какво става дума. Нека да гарантираме спестяванията на българските граждани. Това е смисълът на моето предложение и се надявам вие да Триста деветдесет и второ заседание го подкрепите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Минчо Христов.

Гласували 113 народни представители: за 18, против 40, въздържали се 55.

Предложението на народния представител Минчо Христов не се приема.

Государь Христов Триста деветдесет и второ заседание, имате право на процедура.

МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, аз съм потресен, изумен съм, че 18 народни представители тук, в тази зала подкрепят това уместно предложение. От 240 души – 18 народни представители застават Триста деветдесет и второ заседание на страната на българските граждани, на българските вложители, а останалите застават на страната на банковата мафия. Извинете, но това е точното наименование. Вие понимаете ли, че за миналата година банките са имали печалба Триста деветдесет и второ заседание около 1 млрд. лв. Откъде са ги взели тези пари? Не виждате ли какво става? Не виждате ли предупрежденията на Международния валутен фонд, на Световната банка, за това, че могат да се повторят събитията Триста деветдесет и второ заседание от 1996-1997 г.? Не виждате ли, че онези бандити, които са взели големите корпоративни кредити, а това са няколко, може би десетина души всъщност, които ще направят всичко възможно да срутят Валутния борд Триста деветдесет и второ заседание, с цел да върнат обезценени левове, а гражданите ще получат също тези обезценени левове? Ето за това става дума. Става дума за грабеж, подобен на този, който се случи през 1996-1997 г Триста деветдесет и второ заседание.

С това предложение аз помагам на вашето правителство, уважаеми колеги, от тройната коалиция, защото ако не дай, Боже, това се случи, вие добре разбирате политическия ефект. Оставете политическия ефект, просто помислете Триста деветдесет и второ заседание за интересите на гражданите, които са ви пратили тук, а не на банковото лоби.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, поставям на гласуване за втори път предложението на народния представител Минчо Христов.

Гласували 109 народни представители Триста деветдесет и второ заседание: за 21, против 37, въздържали се 51.

Предложението на народния представител Минчо Христов и този път не се приема.

И така, последното предложение. То е на народния представител Мария Капон за включване в Триста деветдесет и второ заседание дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с вносители народния представител Нено Димов и група народни представители. Госпожа Капон не е в залата.

Информирам ви, уважаеми Триста деветдесет и второ заседание народни представители, че по същата материя има внесени още два законопроекта на народния представител Румен Ангелов и на народния представител Димитър Йорданов.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Мария Триста деветдесет и второ заседание Капон.

Гласували 112 народни представители: за 18, против 28, въздържали се 66.

Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.

Уважаеми народни представители, приехме седмичната ни програма. Както в началото съобщих, на Председателския съвет единогласно Триста деветдесет и второ заседание се прие, днес да започнем с гласувания по законопроекти, които прочетох. Затова ще подам звуков сигнал, ще помоля и квесторите да поканят всички народни представители да заповядат в пленарната зала. Предстои гласуване Триста деветдесет и второ заседание на законопроекти на второ четене, респективно първо четене, приети по-миналата либо миналата седмица.

Моля народните представители да не излизат, а да влизат в залата.

Уважаеми народни представители, започваме с гласуването на второ Триста деветдесет и второ заседание четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Както е понятно на народните представители този законопроект беше приет на първо четене на 15 февруари. Започна второто Триста деветдесет и второ заседание четене. При второто четене, припомням, че са приети заглавието и параграфи от 1 до 4 по номерацията на комисията. По § 4 беше прието и предложението на народните представители Миша Миков и Евгений Иванов, което Триста деветдесет и второ заседание не беше подкрепено от комисията, но беше прието в залата. Затова беше поставена задачка на Комисията по икономическата политика, на базата на тези два текста да се направи синхрон меж тях и Триста деветдесет и второ заседание да ни се предложи нов текст.

Государь Йордан Цонев е председател на комисията. Государь Цонев, ще Ви помоля да докладвате становището на водената от Вас комисия, при създадената ситуация. Беше ми докладвано, че този допълнителен Триста деветдесет и второ заседание доклад е раздаден на народните представители.


ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Государь председател, ситуацията не е толкова драматична. Напротив, двата текста, които са приети и които на пръв поглед изглеждат, че си противоречат Триста деветдесет и второ заседание, всъщност не си противоречат. Беше съвсем лесно да ги обединим в един текст, тъй като залата е приела и двата текста.

Аз предлагам на вашето внимание този обединен текст на Триста деветдесет и второ заседание § 4:

„§ 4. В чл. 8 се правят следните конфигурации и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

              „(1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното роль в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на Триста деветдесет и второ заседание еднолични търговски дружества с държавно роль в капитала, освен в случаите по ал. 2 и по чл. 10а, се внасят:

1. 90 на 100 - за Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система;

2. 10 на 100 - за попълване Триста деветдесет и второ заседание на Фонда за покриване на разходите за приватизация, с изключение на 10 на 100 от плащанията, които постъпват по сметка на Агенцията за следприватизационен контрол в резултат на събрани от нея просрочени средства от Триста деветдесет и второ заседание разсрочено плащане на покупната стоимость по приватизационни договори.”

2. Създава се нова ал. 2:

              „(2) Паричните постъпления от приватизацията на държавното роль в капитала на лечебни заведения се внасят във фонда по чл. 10а Триста деветдесет и второ заседание, ал. 2, т. 1.”

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея т. 2 се изменя така:

„2. паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните Триста деветдесет и второ заседание договори, се внасят - 90 на 100 във фонда по ал. 1, т. 1 и 10 на 100 по сметки на Агенцията за следприватизационен контрол.”

Това е текстът, който обединява двата текста, приети от пленарната зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН Триста деветдесет и второ заседание КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, чухте доклада на Комисията по икономическата политика по § 4.

Моля, гласувайте § 4 така, както ни се докладва от председателя на комисията.

Гласували 130 народни представители: за 107, против 14, въздържали се 9.

Параграф 4 е приет.

И Триста деветдесет и второ заседание за стенографския протокол: в правния мир има само един § 4 и той е този, който сега гласувахме.

Моля, гласувайте § 4, който става § 5, както ни се предлага от комисията.

Гласували 113 народни представители: за 104, против Триста деветдесет и второ заседание 7, въздържали се 2.

Параграф 5 е приет.

Има предложение от народните представители Тодор Кумчев и Емил Константинов, което по принцип се подкрепя от комисията и тя предлага съответна редакция на § 6.

Моля, гласувайте § 6 в Триста деветдесет и второ заседание редакция на комисията.

Гласували 107 народни представители: за 102, против 5, въздържали се няма.

Параграф 6 е приет.

Следващото предложение е на народния представител Иван Сотиров, което не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте предложението на Триста деветдесет и второ заседание народния представител Иван Сотиров.

Гласували 100 народни представители: за 22, против 30, въздържали се 48.

Предложението на народния представител Иван Сотиров не се приема.


Преминаваме към следващите предложения, които се подкрепят по принцип от комисията.

Комисията Триста деветдесет и второ заседание предлага окончателна редакция на § 5, който става § 7, (стр. 7 и 8).

Моля, гласувайте.

Гласували 111 народни представители: за 104, против 7, въздържали се няма.

Параграф 7 е приет.

Има предложение на народния представител Бойко Ватев, (стр. 8 и 9), което не Триста деветдесет и второ заседание се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте.

Гласували 105 народни представители: за 8, против 35, въздържали се 62.

Предложението на народния представител Бойко Ватев не се приема.

Следващото предложение е на народните представители Иван Стаматов и Евгений Триста деветдесет и второ заседание Жеков, което не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте предложението на двамата народни представители.

Гласували 98 народни представители: за 3, против 24, въздържали се 71.

Предложението не се приема.

Следващото предложение е на комисията за редакция на Триста деветдесет и второ заседание § 6, който става § 8.

Моля, гласувайте предложението на комисията за § 8.

Гласували 96 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 2.

Параграф 8 е приет.

Има предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова за създаване на Триста деветдесет и второ заседание нов § 6а, което не е подкрепено от комисията.

Моля, гласувайте.

Гласували 105 народни представители: за 6, против 35, въздържали се 64.

Предложението не се приема.

Следващото предложение е на народния представител Олимпи Кътев за нови параграфи 6б Триста деветдесет и второ заседание и 6в, (стр. 11).

Предложението не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте.

Гласували 116 народни представители: за 74, против 12, въздържали се 30.

Предложението на народния представител Олимпи Кътев се приема. Става въпрос за възнагражденията на председателя на Триста деветдесет и второ заседание агенцията, респективно на членовете.

Разбира се, тези параграфи ще бъдат под нова номерация –возможно ще бъдат параграфи 8 и 9.

Преминаваме към § 7, който е по вносител.

Комисията не подкрепя предложението за § 7 и предлага да Триста деветдесет и второ заседание отпадне. Меж другото, и тук се касае за възнаграждения. Би следвало, след като приехме предложението на народния представител Олимпи Кътев, § 7 по вносител да отпадне.

^ ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ (от място): Това предложение Триста деветдесет и второ заседание регламентира заплащането. Тоест, § 7 отпада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията предлага да отпадне и ми се струва, че то трябва да отпадне, тъй като гласувахме нещо друго преди това.

Моля, гласувайте отпадането на § 7.

Гласували 93 народни представители Триста деветдесет и второ заседание: за 91, против 1, въздържал се 1.

Параграф 7 по вносител отпада.

Уважаеми народни представители, има предложение от Миша Миков - вече бивш народен представител, и от народния представител Евгени Иванов за нов § 7а, което Триста деветдесет и второ заседание не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте предложението.

Гласували 93 народни представители: за 6, против 14, въздържали се 73.

Предложението не се приема.

Следващото предложение е на народния представител Олимпи Кътев за създаване на нови параграфи 7а Триста деветдесет и второ заседание и 7б, (стр. 12 и 13).

Това предложение на народния представител Олимпи Кътев не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте.

Гласували 105 народни представители: за 42, против 10, въздържали се 53.

Предложението на народния представител Олимпи Кътев не Триста деветдесет и второ заседание се приема.

Государь Кътев, заповядайте.

ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми колеги, по логиката на закона би следвало, след като приехме предишния член, където става дума за възнагражденията в Агенцията за приватизация, и Триста деветдесет и второ заседание се прие, тук става дума за възнагражденията в Агенцията за следприватизационен контрол. Логиката е същата. Това са поредицата от закони, които приехме през последните месеци за всички органи, които са назначени от Народното Триста деветдесет и второ заседание събрание, припомням, като се започне от комисията „Кушлев”, мине се през всички други.

Това е обяснението, че след като логиката на утвърждаване на заплащането за Агенцията за приватизация е приета Триста деветдесет и второ заседание, би следвало да се приеме и за Агенцията за следприватиационен контрол. И нищо друго. С това завършваме цикъла, с който Народното събрание си постави за задачка да бъдат уеднаквени критериите за определяне на Триста деветдесет и второ заседание работните заплати на органите, които се назначават от Народното събрание. Нищо повече. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Олимпи Кътев за създаване на нови параграфи Триста деветдесет и второ заседание 7а и 7б.

Гласували 119 народни представители: за 107, против 7, въздържали се 5.

Предложението се приема.

По следващия § 8 (на стр. 13) има предложение на народния представител Сияна Фудулова, която предлага § 8 да се заличи.

Комисията приема Триста деветдесет и второ заседание предложението и предлага § 8 да отпадне.

Господин Цонев, след като приехме предложението на государь Кътев, би следвало § 8 и на това още по-силно основание да отпадне.

^ ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ, от място: Точно така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Триста деветдесет и второ заседание ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте отпадането на § 8 по вносител.

Гласували 93 народни представители: за 92, против 1, въздържали се няма.

Параграф 8 по вносител отпада.

Има предложение на народните представители Миша Миков и Евгени Иванов за Триста деветдесет и второ заседание нов § 8а, номерацията очевидно ще стане друга. Комисията подкрепя предложението за този параграф - § 9, (стр. 13) – заглавието на Глава пета да се измени така: „Информация, свързана с приватизационните процеси и следприватизационния контрол”.

Моля, гласувайте предложението на Триста деветдесет и второ заседание двамата народни представители, което е подкрепено от комисията.

Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.

Предложението е прието.

Има няколко предложения на народни представители, които се подкрепят от комисията.

Поставям на Триста деветдесет и второ заседание гласуване предложението на комисията за § 10. (Това е стр. 14 и 15. Ще съобщавам номерацията на параграфите, както е по доклада.)

Моля, гласувайте.

Гласували 94 народни представители: за 91, против 2, въздържал се 1.

Параграф 10 е приет.

Следващото Триста деветдесет и второ заседание предложение, на стр. 15, е на народния представител Иван Сотиров, което не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Сотиров.

Гласували 95 народни представители: за 14, против 41, въздържали се 40.

Предложението на Триста деветдесет и второ заседание народния представител Иван Сотиров не се приема.

Господин Сотиров, заповядайте.

ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми государь председател, уважаеми колеги! Моето предложение е тези имоти, които се вадят от дружествата от списъка по чл. 3, ал Триста деветдесет и второ заседание. 1, да бъдат приватизирани чрез публичен търг. Защото, забележете какво се прави? Аз като цяло, когато му дойде времето, ще се изкажа и против това, и ще пледирам да отпадне. Веднъж, облекчава се режимът Триста деветдесет и второ заседание и този списък се обезсмисля. Досега той се приемаше от парламента, сега се приема това да става от Министерския съвет по предложение на съответното ведомство. Освен, че либерализираме режима за Триста деветдесет и второ заседание вадене на имоти от този списък, сега отнемаме възможността, ако се приеме този режим, това да става по една открита процедура, която се гарантира само от публичния търг.

Приемете това предложение Триста деветдесет и второ заседание, за да се гарантира, че ще има максимална прозрачност. По другому създаваме много сериозни корупционни предпоставки така, давайки възможност първо да се вадят имоти от списъка и след това да се продават по Триста деветдесет и второ заседание познатите методи.

Затова пледирам към всички вас да подкрепите това предложение – тези имоти, които се вадят от списъка по чл. 3, ал. 1, да бъдат приватизирани само чрез публичен търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям втори Триста деветдесет и второ заседание път на гласуване предложението на народния представител Иван Сотиров.

Гласували 93 народни представители: за 14, против 19, въздържали се 60.

Предложението на народния представител Иван Сотиров не се приема.

Преминаваме към § 11, стр. 16.

Комисията предлага Триста деветдесет и второ заседание своя редакция.

Има предложение на народния представител Йордан Цонев – в ал. 10 накрая да се добавят думите: „които са включени в списъка Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1”.

^ ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ, от място: Направихме го редакционно за яснота Триста деветдесет и второ заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението е редакционно, уточняващо, за да няма спор евентуално в бъдеще при приложението на закона.

Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Цонев.

Гласували 92 народни представители: за 79, против Триста деветдесет и второ заседание 3, въздържали се 10.

Предложението на народния представител Йордан Цонев се приема.

Поставям на гласуване § 11, (стр. 16), така както се предлага от комисията и с допълнението, което вече гласувахме по предложение на народния представител Йордан Триста деветдесет и второ заседание Цонев.

Гласували 91 народни представители: за 81, против 9, въздържал се 1.

Параграф 11 е приет.

Заповядайте за предложение за прегласуване, государь Сотиров.


ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми государь председател, уважаеми колеги! Предлагам да се прегласува § 11, като моето предложение Триста деветдесет и второ заседание е той да отпадне.

Изключително небезопасно е да се променя режимът за вадене на имоти от списъка по чл. 3, ал. 1 от закона. Мисля, че досегашният ред, който съществува в закона Триста деветдесет и второ заседание, в много по-голяма степен охранява обществения энтузиазм. Това, че ние приемаме със закон един списък, който осигурява по-специален режим за разпореждане с имоти със специално значение защитава обществения энтузиазм Триста деветдесет и второ заседание. Това, което сега се предлага, практически изобщо обезмисля присъствието на този списък в закона.

Сега се дава възможност определени дружества либо други заинтересовани органи да искат Министерският съвет да вади имоти от Триста деветдесет и второ заседание специален списък, който е гласуван със закон. Това означава, че ние като Народно събрание абдикираме от функцията, заложена в закона – раз в год да преценяваме которые имоти да бъдат изваждани от този списък, и делегираме Триста деветдесет и второ заседание това право на Министерския съвет. Оттук нататък е ясно за какво става въпрос. След това съответни търговски дружества правят предложение до Министерския съвет, вадят си имотите и след това тези Триста деветдесет и второ заседание дружества си приватизират имотите без търг. Това е откровено корупционно намерение. Не знам какво трябва – от Европейския съюз война ли да ви обявят, за да разберете, че така повече не може да се Триста деветдесет и второ заседание продължава. Така създавате предпоставки да стават злоупотреби в много по-големи размери от това, което става с парите, които ни спират по линия на външното финансиране. Защо, когато всички говорим, че се Триста деветдесет и второ заседание борим срещу корупцията, се създават такива огромни не врати, а порти за далавери?!

Апелирам към вас: гласувайте да отпадне това предложение за § 11. Сега текстът в закона е много по-коректен.

Говорим, че Триста деветдесет и второ заседание се борим с корупцията, а работим точно в обратната посока. Апелирам към всички вас да гласувате за отпадане на § 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение за прегласуване.

Поставям втори път на Триста деветдесет и второ заседание гласуване § 11 на стр. 16 така, както ни се предлага от комисията с допълнително гласуваното предложение на народния представител Йордан Цонев. Разбира се, ако няма необходимото мнозинство, значи параграфът не е приет Триста деветдесет и второ заседание и ще отпадне.

Гласували 115 народни представители: за 85, против 26, въздържали се 4.

Параграф 11 е приет.

Има следващо предложение на народния представител Диана Хитова, което не се приема.

^ ДИАНА ХИТОВА (КБ, от място): Оттеглям предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Триста деветдесет и второ заседание ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението се оттегля.

Уважаеми народни представители, след това има предложение на народните представители Иван Сотиров, което не се подкрепя от комисията.

Има предложение от народните представители Иван Костов, Евгени Чачев и Триста деветдесет и второ заседание Васил Паница, което е същото и отново не се подкрепя от комисията.

Има предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.

Тези народни представители правят предложение § 11 да отпадне. Това Триста деветдесет и второ заседание тяхно предложение не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Сотиров, Иван Костов, Евгени Чачев и Васил Паница и Мария Капон и Елеонора Николова.

Гласували 98 народни представители: за 16, против 26, въздържали Триста деветдесет и второ заседание се 56.

Предложението на тази група народни представители не се приема.

Следва предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което е прието.

Има следващо предложение на народните представители Тодор Кумчев и Емил Константинов, което Триста деветдесет и второ заседание също се подкрепя.

Моля, гласувайте предложението на народните представители Ясен Янев и Яни Янев, което не се подкрепя от комисията. То е на стр. 17.

Гласували 100 народни представители: за 1, против 41, въздържали Триста деветдесет и второ заседание се 58.

Предложението на народните представители Ясен Янев и Яни Янев не се подкрепя.

Комисията предлага да се създаде окончателна редакция на § 12.

Уважаеми народни представители, има заморочек със системата за гласуване.

Разбирате сгъстената Триста деветдесет и второ заседание, натоварената програма не само за тази седмица, да и до края на м. юли. Дори чуть ли ще можем да приключим програмата за тази седмица, а това означава много последици за ваканцията и т.н Триста деветдесет и второ заседание. (Шум и высказывания.) Минимум 13 закона трябва да бъдат приети на първо и на второ четене, част от които са свързани и с изискванията на Брюксел.

Обявявам следното: след почивката, от 11,30 ч Триста деветдесет и второ заседание. ще продължим с гласуванията по този законопроект, Законопроекта за лова, Законопроекта за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно создание и Законопроекта за семейните помощи.

Моля парламентарните групи да се организират и Триста деветдесет и второ заседание в 11,30 ч. да имаме необходимия кворум.

За да не си губим времето, продължаваме с дискусията по доклада за дейността на Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност и проекта за Триста деветдесет и второ заседание решение. Становището на комисията и проектът за решение са прочетени.

Имате думата.

Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по първа точка от седмичната ни програма?

Заповядайте, государь Казак.

Има Триста деветдесет и второ заседание ли народни представители, желаещи да вземат отношение?

Государь Казак, заповядайте.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.

Уважаеми государь председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем накратко искам да се спра на темата Триста деветдесет и второ заседание, свързана с доклада на Комисия за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Винаги, когато сме обсъждали дейността на тази комисия – лупило то свързано с доклад за Триста деветдесет и второ заседание нейната работа, лупило по други поводи, някои колеги са повдигали въпроса относно необходимостта от съществуването на този орган, относно целесъобразността, относно ефективността от работата на подобен орган. Особено в началото определени колеги се опитаха Триста деветдесет и второ заседание преди още комисията да е могла да натрупа достатъчно практика, преди още комисията да е могла да разгърне изцяло своята дейност, преди комисията да е съумяла да приложи ефективно всички Триста деветдесет и второ заседание мерки и всички правомощия, с които тя разполага по силата на закона, някои колеги се опитваха чуть ли не да искат нейното заблаговременно закриване, да декларират на висок голос, че тази комисия е Триста деветдесет и второ заседание безполезна, че тя само харчи пари от бюджета, а всъщност нищо не носи и така нататък, и така нататък.

Винаги в тези случаи аз съм пледирал за това да се остави достатъчно Триста деветдесет и второ заседание време на комисията, да се направи равносметката накрая, когато изтече нейният мандат, тогава да се тегли чертата и да се види това, което е постигнала като резултат, средствата, които е акумулирала, които е Триста деветдесет и второ заседание събрала като резултат от заведените дела за отнемане на имущество, дали надхвърлят бюджета, който тя е изразходвала за своето функциониране.

Аз мисля, че докладът за 2007 г. е показателен за това, че комисията Триста деветдесет и второ заседание вече започва да показва ефективно и реално своите резултати. Вече става ясно, първо, че правомощията, с които разполага, и второ, процедурата, по която работи, са такива, че са свързана изцяло и Триста деветдесет и второ заседание неразривно с функционирането на съдебната система. Съдебна система, която всички ние знаем колко бавно работи, колко тромави са процедурите и колко възможности има за шикалкавене и за отлагане решаването на делата – както Триста деветдесет и второ заседание на делата по същество за санкциониране на конкретните престъпления на уличените лица, така и делата, които завежда комисията за отнемане в полза на държавата на имуществото на тези вече осъдени и Триста деветдесет и второ заседание с влезли в сила присъди лица.

Но преди да се стигне до това, понимаете, че има и редица други дела, свързани с налагането на обезпечителни мерки, със запориране и налагане на възбрана Триста деветдесет и второ заседание на това имущество. Там отново съдебната система с триинстанционния нрав на всяка една процедура води до удължаване на сроковете за решаването на тези дела.
Ето защо съвсем нормално е ние да очакваме реално Триста деветдесет и второ заседание резултатите от дейността на комисията две, три, дори четири години след нейното създаване. Тоест първите дела за отнемане с ефективно влезли в сила присъди за отнемане в полза на държавата на имущество да Триста деветдесет и второ заседание приключат чуть сега, тази година, и дори следващата година.

Но от доклада, който е представен от Комисията за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се Триста деветдесет и второ заседание вижда, че тази комисия вече е набрала необходимата скорост, че са заведени стотици хиляди дела в цялата страна, че вече са налице и окончателно влезли в сила присъди и решения на съда Триста деветдесет и второ заседание за отнемане на имущество.

Комисията е наложила запор и възбрани върху имущества на стойност милиони левове. И е показателно, че тя вече е положила основата, върху която оттук нататък ще се работи Триста деветдесет и второ заседание за ефективно наказание на онези лица, които са лупили уличени и за които е лупило подтверждено, че са натрупали богатства и имоти вследствие на извършвана от тях престъпна дейност.

Ето защо смятам Триста деветдесет и второ заседание, че комисията заслужава да й бъде дадена възможност да продължи своята дейност. Резултатите от нейната дейност ще стават все по-осезаеми. Ние всеки ден четем в медиите за наложени нови и нови Триста деветдесет и второ заседание обезпечителни мерки от страна на комисията. Смятам, че тези, които искаха да закрият заблаговременно комисията, не са лупили прави и това ще стане ясно и тази година, и следващата година, когато ще започне Триста деветдесет и второ заседание да се умножава броят на приключените дела за отнемане на имущество.

Същевременно искам да поставя въпроса, че е крайно наложително в най-скоро време да се предприемат мерки за коригиране на някои Триста деветдесет и второ заседание беспомощности в закона, за уточняване на някои състави, по които действа комисията. К примеру за сваляне на прага, отвъд който комисията може да бъде задействана. Считам, че сегашният праг е прекалено Триста деветдесет и второ заседание висок за определен вид престъпления. Много лица се оказват извън полето на действие на този орган и остават ненаказани по отношение на имуществото, което са придобили от своята престъпна дейност.

Второто нещо Триста деветдесет и второ заседание, което трябва да се коригира и е много принципиально, е един съществен недостатък, който се съдържа в сега действащия закон. Естествено, като всяко начало не минава без грешки и без пропуски, но когато създавахме този Триста деветдесет и второ заседание закон, никой не помисли какво ще стане с имуществото, което комисията вече ще е отнела, тоест след влизането в сила на окончателното решение за отнемане на имущество.

Какво ще стане с Триста деветдесет и второ заседание това имущество, как ще бъде реализирано, как държавата ще може да го оползотвори по някакъв начин? Няма нищо записано в закона по отношение на процедурата за реализация на това имущество. Тези случаи вече Триста деветдесет и второ заседание ще стават факт. Комисията ще започне да отнема недвижими имоти, движимо имущество, а тя не разполага нито със складова база, нито с какъвто и да е капацитет, за да Триста деветдесет и второ заседание съхранява това имущество. Спешно трябва да се помисли и при предстоящите промени в закона да се разпишат ясно механизмите и процедурата как след това държавата ще реализира това имущество, как ще го Триста деветдесет и второ заседание оползотвори, като се избегне опасността то отново да попадне в нечисти ръце чрез определени юридически хватки.

Ето защо, уважаеми колеги, ние, от Парламентарната група на Движението за права и свободи, ще подкрепим доклада Триста деветдесет и второ заседание с положително становище. Надяваме се, че комисията ще продължи да работи още по-активно за мисията, която й е поверена от закона. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Высказывания има ли?

Государь Атанасов, заповядайте за Триста деветдесет и второ заседание реплика.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, государь председателю.

Уважаеми дами и господа, колега Казак, аз съм един от хората, които считат, че тази комисия е ненужна. Тя тежи на държавния Триста деветдесет и второ заседание бюджет и е излишно звено в българската администрация, но това е отделна тема. Вземам думата за реплика по друг въпрос.

На първо място, адвокатската пледоария, която произнесохте току-що от тази най-висока Триста деветдесет и второ заседание трибуна в страната в защита на тази комисия, показва, че този орган е спорен. Той е спорен и в обществото, защото няма резултатност от неговата дейност.

Вие казвате тук: нужно е Триста деветдесет и второ заседание да съществува тази комисия, защото съдебните процедури са тромави, много бавно се случват нещата при съдебната система. Да, но комисията, за да може да реализира своите правомощия, минава през същата съдебна Триста деветдесет и второ заседание система. Няма друг ред и друг начин това да се случва.

При това положение се поставя въпросът: след като комисията по съдебен ред трябва да реализира своите правомощия, защо трябва да съществува Триста деветдесет и второ заседание, след като, за да може да започне процедура, е нужно да има образувано досъдебно создание? Прокуратурата може да свърши същата тази работа много по-ефективно. И най-важното – няма да се прави този голям Триста деветдесет и второ заседание разход от държавния бюджет за издръжка на тази комисия.

Така че аз Ви питам: какъв е смисълът да съществува този орган, след като прокуратурата е тази, която, образувайки досъдебното создание, в хода на Триста деветдесет и второ заседание самото досъдебно создание може да наложи обезпечителните мерки и впоследствие в съдебния процес да предяви исканията?

Колко е ефективна тази комисия? Наспех имаше скандал, нашумял по един процес. Няма да Триста деветдесет и второ заседание цитирам тук името на основния обвиняем по това дело, където се оказа, че лицата са задържани, разпоредили са се с имуществата, а комисията е проспала този факт. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора Триста деветдесет и второ заседание реплика има ли? Няма.

Право на дуплика, ако желаете, государь Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми государь председател.

Уважаеми колеги, уважаеми государь Атанасов! Конкретно това беше моята теза – че комисията действа бавно Триста деветдесет и второ заседание и резултатите от нейната работа ще бъдат видени на по-късен етап, няколко години след нейното създаване, конкретно защото законът е постановил така, че нейната дейност е тясно обвързана с дейността на Триста деветдесет и второ заседание съдебната система. Тя се задейства конкретно въз база на започнато досъдебно создание чрез налагане на обезпечителни мерки. След това се изчаква да приключи и да влезе в сила присъдата на уличеното Триста деветдесет и второ заседание лице, за да може тя да започне ефективното отнемане на това имущество. Ние сме постановили това в закона и комисията не е виновата, че нашата съдебна система функционира бавно. Това е първо.

Второ Триста деветдесет и второ заседание, ако Вие сте доволен от дейността на прокуратурата, ако наистина вярвате, че прокуратурата, която до приемането на този специален закон имаше такава възможност също, се е справила добре и ако мислите Триста деветдесет и второ заседание, че тя е в състояние да се справи, тогава нека да й поверим и тази задачка.

Опитът на определени европейски държави показва, че конкретно наличието на подобен специализиран орган е много по-ефективно Триста деветдесет и второ заседание за изпълнението на тази специфична задачка - отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Опитът на Ирландия, опитът на други държави са го обосновали. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата народният представител Триста деветдесет и второ заседание Надя Антонова.

НАДЯ АНТОНОВА (КБ):  Благодаря Ви, государь председател.

Уважаеми колеги, аз очаквах този дебат с известен энтузиазм, защото забелязвам, че и днес, няколко години след като комисията започна своята работа, мненията на Триста деветдесет и второ заседание някои колеги не са еволюирали изобщо, независимо от резултатите, които отчита тази комисия.

С моите колеги от Коалиция за България сме на мировоззрение да подкрепим доклада, който е занесла постоянната Комисия за борба Триста деветдесет и второ заседание с корупцията, както и доклада, внесен от председателя на комисията, чиято дейност обсъждаме.

Работата на тази комисия трябва да бъде оценена обективно. От гледна точка на обществената нетърпеливост всичко в България да Триста деветдесет и второ заседание бъде подредено на някои хора ще се стори, че комисията работи тромаво и мудно, както някои държавни органи и сега, и преди. Разбирам желанието от днес за утре всичко да бъде о Триста деветдесет и второ заседание'кей, всичко да се подреди, но трябва да бъдем разумни, преценявайки доколко е възможно това. Комисията, чиято дейност обсъждаме, има своето място в обществения животик на страната като държавен орган. Тук отново Триста деветдесет и второ заседание се повтаря тезата, че тя е излишна.

Аз не хотя да казвам онова, което намирам за добро в работата на комисията. То е написано. Колегите го споделят. Но, хайде сега да не Триста деветдесет и второ заседание се създава едно голямо обществено заблуждение, че тази комисия е излишна, тъй като някой друг, в варианта прокуратурата, вършел нейната работа. Уважаеми колеги, няма такая нещо! И ако продължаваме да твърдим, че Триста деветдесет и второ заседание прокуратурата е тази, която може да отмени въпросната комисия, не сме откровени с хората, на които го говорим либо просто не се разбира материята. Затова аз се изкушавам съвсем накратко да Триста деветдесет и второ заседание направя разлика меж правомощията на Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпна дейност и други държавни органи, от което ще стане ясно, че тя има своето място в държавническия животик Триста деветдесет и второ заседание и че няма кой да я отмени в тази принципиальна роля, която има в полза на обществения энтузиазм. За какво говорим всъщност?

Тук се лансира тезата, че прокуратурата е държавният орган Триста деветдесет и второ заседание, който лупил налагал обезпечения върху имуществото на подсъдимите. Да, вярно, обаче съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс прокуратурата налага обезпечение върху имуществото на подсъдимите лица, на уличените лица, с цел единствено да обезпечи изпълнение на Триста деветдесет и второ заседание наказанията конфискация, глоба и отнемане на средствата, послужили при извършване на престъплението. За справка, ето го чл. 72 от Наказателнопроцесуалния кодекс – прокуратурата няма други правомощия.

Имайте предвид обаче, че в огромное количество от престъпните Триста деветдесет и второ заседание състави престъплението конфискация е предусмотрено диспозитивно, а не кумулативно, и може ли някой да твърди днес, че прокуратурата изпълнява стриктно точно тези свои задължения? Аз в доклада за отчета на работата на Триста деветдесет и второ заседание прокуратурата не го забелязах.

Второ, целта на тази комисия е друга – да отнеме в полза на държавата, да премине в държавна собственост онова имущество, ако трябва и цялото имущество, на лицата, предмет на Триста деветдесет и второ заседание това создание, което имущество е придобито пряко либо косвено от престъпление. Това няма нищо общо с ограниченото приложно поле на възбраните и на запорите, които правят прокурорите.

Още нещо имайте предвид, че Триста деветдесет и второ заседание прокуратурата работи само тогава, когато има образувано наказателно создание. В варианта с комисията не е така. Комисията може да работи и тогава да отнема в полза на държавата и в тези случаи, когато Триста деветдесет и второ заседание не е образувано наказателно создание либо образуваното е прекратено либо спряно поради причина на това, че деецът е починал, че след извършване на престъплението деецът е изпаднал в такая психическо състояние Триста деветдесет и второ заседание, че не може да продължава производството срещу него. Комисията работи и срещу наследниците на това лице за разлика от прокуратурата, която като се закончи наказателното создание поради смъртта на дееца Триста деветдесет и второ заседание е ясно, че отпадат всички обезпечения.

Моля ви да имате предвид и това, че комисията, чиято дейност обсъждаме, има възможност да отнема имущество не само от виновния, както прави прокуратурата, негово лично имущество, а Триста деветдесет и второ заседание комисията може да провежда создание и да отнема имущество в полза на държавата, което е придобито от престъпна дейност и е включено в имуществото на юридическо лице, контролирано от разследваното лице. Това са Триста деветдесет и второ заседание правомощия на комисията по чл. 6.

Освен това могат да бъдат разследвани и да бъдат отнемани имущества, които са придобити от разследваното лице по безвъзмезден начин, имоти, които са придобити от близки на Триста деветдесет и второ заседание разследваното лице, и пр. Всичко това прокуратурата не може. Дайте да бъдем наясно и да бъдем откровени. Има още много съществени разлики.

И за последно обръщам внимание и на Триста деветдесет и второ заседание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, който в ал. 2 казва, че може да се води создание за обезпечение либо за отнемане в полза на държавата и на имущество, придобито пряко либо косвено от Триста деветдесет и второ заседание престъпна дейност, и тогава, когато е приключило наказателното создание. Някой да твърди, че прокуратурата има правомощия на приключило наказателно создание? Аз не знам дали някой ще се одързости.

Сигурно това, което казвам Триста деветдесет и второ заседание, не е докрай изчерпателно, но мисля, че е достатъчно ясно, за да се разбере от непредубедените, че комисията е специален, специализиран либо какъвто искате орган, но във всички случаи тя има своето основание за съществуване Триста деветдесет и второ заседание и за своята дейност.

Разделен е въпросът, че тази комисия трябва да бъде направена по-ефективна и вобщем това е задачка не само към нея, а към всички държавни и общински Триста деветдесет и второ заседание органи. Според мен и според нас, пътят е към промяна на законодателството.

Това, което каза государь Казак, аз изслушах с внимание. То касае промяната на закона и аз съм склонна да Триста деветдесет и второ заседание мислим и позитивно в тази посока – да, трябва да се разшири кръгът от престъпленията, извършвани от лица, при които може да се отнеме имущество и да се води цялото создание, да се Триста деветдесет и второ заседание включат и по-широк кръг такива деяния, включително и престъпленията по служба, включително неизгодните сделки, включително компютърните престъпления с цел имотна облага либо с користна цел, тоест всички онези деяния, които Триста деветдесет и второ заседание са свързани с кумулиране на средства, и основателно може да се представь, че този, който е кумулирал средства, е придобил имущество и то трябва да подлежи на отнемане.

Не по-малко важен е въпросът да Триста деветдесет и второ заседание се издърпа в един по-преден момент задължението на досъдебните органи да уведомяват комисията за започналото наказателно создание, за да се избегнат, доколкото е възможно, тези неприятни случаи, когато един задържан прехвърля Триста деветдесет и второ заседание имуществото си от ареста, но това не е работа на комисията. Това е работа на някой друг, затова органите на досъдебното создание следва в един по-преден момент – к примеру, не при Триста деветдесет и второ заседание повдигане на обвинението, а при неговото предявяване, да уведомяват комисията.

Също така е много принципиально да се регламентират и сроковете с оглед процедурата – сроковете, в които органите, взаимодействащи си Триста деветдесет и второ заседание с комисията, изпращат своите отговори. Трябва да се наблегне на по-доброто, по-бързото и ефикасно взаимодействие на тези органи със самата комисия, за да се тласка напред производството.

Би могло да Триста деветдесет и второ заседание се помисли, разбира се, и за принципиальна промяна в приложното поле, в което работи комисията. Да, вярно е, че в много държави европейските има еквиваленти на този наш закон. В тези държави комисиите се Триста деветдесет и второ заседание занимават с отнемане на имущество, придобито вследствие на престъпна дейност. Бихме могли да помислим възможно ли е комисията да работи и отнема имущество, да провежда цялата процедура тогава, когато едно лице е Триста деветдесет и второ заседание нарушило императивни законови разпоредби и деянието не съставлява престъпление и доколко това деяние пак е свързано с кумулиране на средства.

Естествено това, което казвам, е въпрос на сериозен дебат, сериозна Триста деветдесет и второ заседание дискусия. Мисля, че е добре да си го кажем това, което можем в момента, но във всички случаи да поощрим работата на комисията, да поощрим усилията на тези специалисти, които са в комисията, като помислим Триста деветдесет и второ заседание и за техния статут. В крайна сметка да направим един законопроект, с който да се даде възможност на комисията още по-ефективно и бързо да работи. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Государь Триста деветдесет и второ заседание Атанасов, имате право на реплика. Заповядайте.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, государь председател.

Само две думи искам да кажа по отношение на съществуването на такива органи в други европейски страни. Само Триста деветдесет и второ заседание в две европейски страни има такива органи, откъдето беше заимстван този опит – Ирландия и Испания. В тези две страни е създадено такая, подчертавам, извънредно законодателство за борба с вътрешния тероризъм – с Ирина и с ЕТА Триста деветдесет и второ заседание. Това е понятно. Не знам с какво се борим ние тук в България.

А по отношение на правомощията на прокуратурата – разбира се, че за да може да бъде по-ефективна тази дейност Триста деветдесет и второ заседание, би следвало да се пипне НПК и да се разширят възможностите на прокуратурата за действие в тази посока. Не съм аз човекът, който ще хвали работата на прокуратурата от тази трибуна, в Триста деветдесет и второ заседание никакъв случай, но това, че прокуратурата не си върши добре работата не означава, че трябва да съществуват два органа в държавата със сходни правомощия.

И пак поставям въпроса: колко Триста деветдесет и второ заседание струва това на данъкоплатеца, колко пари струва на данъкоплатеца това? И каква е ефективността? Щели сме да я лицезреем след пет, след десет години тази ефективност. Какъв е проблемът прокуратурата да има правомощията да Триста деветдесет и второ заседание запорира съответното имущество и да предявява исковете в хода на наказателното создание? Какъв е проблемът? Няма такъв заморочек.

Само че сега тук се защитава по стария принцип, че веднъж създадена една администрация Триста деветдесет и второ заседание, оттук нататък след нейното създаване се занимава единствено с това да доказва нуждата от нейното съществуване. Само че вие казвате тук: да се обезпечава дейността на тази комисия.

Миналата година имаше скандал Триста деветдесет и второ заседание с това, че председателят на комисията получава 7 хил. лв. заплатка, тази година получава 6 хил. лв. заплатка. Дайте да лицезреем колко пари се харчат за тази дейност, от която изобщо няма Триста деветдесет и второ заседание никаква ефективност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Няма.

Имате право на дуплика, госпожо Антонова. Заповядайте.


НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря Ви, государь председател.

Уважаеми колега Атанасов, мисля си, че сравнението Ви меж българския закон Триста деветдесет и второ заседание и еквивалентните закони в Ирландия не е изчерпателно, а мисля си и неточно, тъй като ирландският закон и ирландските органи, които упражняват подобна дейност, се борят срещу всички видове Триста деветдесет и второ заседание престъпления, тоест срещу имуществените последици за уличените лица и придобиваното от тях имущество. Нещо повече, те разследват и лица, които извършват така наречените предполагаеми престъпления. Не знам дали сте се запознали с този законопроект. Ето Триста деветдесет и второ заседание го при мен, ще Ви го предоставя да видите.

Освен това, ирландските органи се борят и събират дължимите данъци и такси от лицата, които са заподозрени в такава дейност – заподозрени, казвам, включително Триста деветдесет и второ заседание и социалните им осигуровки. Така че да лансирате версията, че в Ирландия се борят само срещу престъплението тероризъм, хайде да бъдем колегиални, е неточно.

Второ, удивительно ми звучи - ако някой Триста деветдесет и второ заседание колега може да ми обясни, готова съм да го слушам - как прокуратурата в хода на наказателното создание ще предявява искове за отнемане на имущество, за което се предполага, че е от престъпна дейност?! Много Триста деветдесет и второ заседание Ви се моля, дайте да говорим с голямо приближение към истината. Така сме по-убедителни, отколкото да нахвърляме едни тези. Вижте, прокурорът няма право да предявява граждански искове в гражданския Триста деветдесет и второ заседание процес, а Вие гласите за искове, които нямат нищо общо с престъплението и неговите последици. (Высказывания на народния представител Елиана Масева.) Вие понимаете кой и защо предявява искове. Прокурорът, ако предявява Триста деветдесет и второ заседание, и ограничените им правомощия...

Извинете ме, но допреди малко си мислех, че тук има някакво неразбиране, че има някаква нетърпеливост към резултатите от работата на тази комисия. Мислех си най-добронамерено, че и вие се Триста деветдесет и второ заседание стараете да постигнем нещо в тази държава като държавни органи. Но след като Вие, колега Атанасов, лансирате тези идеи какво можел прокурорът в наказателния процес, аз почвам да мисля, че Триста деветдесет и второ заседание някой в тази държава няма энтузиазм да работи подобна комисия. Защото ако някой твърди, че такава комисия - независимо кой й е председателят и колко заплатка получава, ако някой твърди, че няма Триста деветдесет и второ заседание място в България от такъв държавен орган, то този има имущество, което трябва да бъде обект на разследване от тази комисия. Благодаря. (Шум и высказывания. Частични ръкопляскания.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни Триста деветдесет и второ заседание представители, вече е 11,03 ч., очевидно ще трябва да спрем дотук. Ще продължим след почивката с разискванията – има поне трима народни представители, които се записаха за изказване.

Веднага след почивката, както обявих, продължаваме Триста деветдесет и второ заседание с гласуванията на законите. Моля парламентарните групи и техните ръководства да направят необходимото народните представители да бъдат в пленарната зала.

Почивка до 11,33 ч. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обявявам режим на регистрация (звъни). Имаме Триста деветдесет и второ заседание необходимия кворум.

Господин Агов иска думата за процедура.

Заповядайте, государь Агов.

АСЕН АГОВ (ДСБ): Государь председателю, процедурата ми е по начина на водене. Няма 127 човека в тази зала. С Триста деветдесет и второ заседание просто око се вижда! Аз си направих труда да ги преброя.

^ КОСТАДИН КОБАКОВ (КБ, от място): Повече са.

АСЕН АГОВ: Мнозинството не изпълнява задълженията си по Конституция – да поддържа кворума в Народното събрание. Това мнозинството Триста деветдесет и второ заседание е неспособно да управлява!

^ КОСТАДИН КОБАКОВ (КБ, от място): Хайде стига, бе!

АСЕН АГОВ: Каквото е правителството, такая е и мнозинството! Следователно, государь председателю, за да има смислено гласуване в този Триста деветдесет и второ заседание парламент днес, моля квесторите да оберат всички карти, зад които няма народни представители, и да се извърши нова регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще направя втора регистрация на кворума.

Моля народните Триста деветдесет и второ заседание представители да гласуват само със своите карти!

Обявявам режим на регистрация. Този път на таблото е изписано числото 139. Има кворум.

Очите понякога лъжат, государь Агов.

АСЕН АГОВ (ДСБ, от място): Аз виждам Триста деветдесет и второ заседание надалеч.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим, от място): В залата са само 90 човека.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата за процедурно предложение на государь Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно Триста деветдесет и второ заседание предложение за удължаване на срока за внасяне на предложения меж първо и второ четене на приетия от нас миналата седмица на първо четене Закон за пряко роль на гражданите в управлението Триста деветдесет и второ заседание. Считам, че всички се уверихме от дебата, че този закон се нуждае от внимателен преглед, за да се направи анализ на някои недостатъци и за да има време да се подготвят предложенията, та законът Триста деветдесет и второ заседание да бъде работещ и да изпълни своята основна задачка – да активизира гражданите и да им позволи да участват по-активно в управлението. Струва ми се, че има нужда от по-дълъг срок за Триста деветдесет и второ заседание подготовка на тези предложения.

Правя предложение за удължаване на този срок с две седмици.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С две седмици, значи общо 21 деньки.

Има ли назад процедурно предложение? Няма.

Моля, гласувайте процедурното Триста деветдесет и второ заседание предложение.

Гласували 129 народни представители: за 124, против 3, въздържали се 2.

Процедурното предложение е прието.


Уважаеми народни представители,

trofimov-v-n-iskusstvennij-intellekt-dobro-i-zlo-kak-zapretnij-plod-v-n-trofimov-e-v-trofimova-stranica-109.html
trofimov-v-n-iskusstvennij-intellekt-dobro-i-zlo-kak-zapretnij-plod-v-n-trofimov-e-v-trofimova-stranica-114.html
trofimov-v-n-iskusstvennij-intellekt-dobro-i-zlo-kak-zapretnij-plod-v-n-trofimov-e-v-trofimova-stranica-12.html